Rolling door safety device

1. เซฟตี้รีโมทติดตั้งที่ตำแหน่งความกว้างของประตู1/4
2.อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ของเซฟตี้รีโมท ติดตั้งที่ชิ้นส่วนประตูชิ้นที่สามของริมประตู ทั้งสองข้างติดตั้งข้างละตัว
3.ตัวยึดที่เป็นรูปตัว"L" ติดตั้งที่ชิ้นส่วนประตูชิ้นที่สองของริมประตู
4.ลวดเจาะผ่านรูสวิทช์และตัวยึดที่เป็นรูปตัว"L"
5.ตึงลวดให้ดึงจนกว่าสวิทช์อยู่ในสถานะการคุ้มครองสแตนด์บาย ขันสกรูให้แน่นและกดลวดให้แน่น
6.ติดตั้งแบตเตอรี่ 23A 12V
7.ทดสอบการทำงาน: เมื่อประตูม้วนเรียกพบสิ่งขัดขวาง (ประตูด้านล่างมีสิ่งกีดขวาม) ประตูจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

1.Safety device install at position of 1/4 door wide
2.Safety device transistor fix to 3'rd from bottom of door, 2 pcs at side
3.L type fix on second from bottom of door
4.Steel wire throught the limit switch hole and L type
5.Pull the wire until switch "ON",screw it to anchor
6.Install 23A 12V battery
7.Funtion test : when the rolling door motor running; oppress something, it will automatic stop.